preskoči na sadržaj

Gimnazija Županja

 > Naslovnica
Novosti iz škole

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA

Autor: Mirjana Perić, 30. 10. 2017.

GIMNAZIJA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42, ŽUPANJA

KLASA: 112-01/17-01/4

URBROJ: 2212-13-04-17-1

Županja, 30.10. 2017. 
 
Na temelju čl. 126 st. 1. i čl. 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 ), čl. 41.  Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ) i čl. 89 Statuta Škole, Školski odbor Gimnazije Županja raspisuje  NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 
 
Za ravnatelja škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i sljedeće uvjete: 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: - sveučilišni diplomski studij ili - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili - specijalistički diplomski stručni studij 2. uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 3. najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju: - životopis - diplomu - domovnicu - dokaz o položenom stručnom ispitu ( za kandidate koji su ga dužni polagati sukladno čl. 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) - dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - dokaz o stažu osiguranja ( potvrda ili elektronički zapis HZMO ) - dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( potvrda školske ustanove o  vrsti i trajanju posla ) - uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana ). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina. Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici  na adresu GIMNAZIJA ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 42, 32270 ŽUPANJA s naznakom " natječaj – ne otvaraj ".Izrazi navedeni u ovom tekstu glede rodne pripadnosti, neutralni su i odnose se na oba spola. 
                                                     Predsjednik Školskog odbora:                                                                                        Ivica Živković, dipl. kateheta 
 
Tražilica
IZLETI I EKSKURZIJE

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE
ŠKOLSKE EKSKURZIJE

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA  EKSKURZIJA 

ODLUKA  O IMENOVANJU POVJERENSTVA  -DRUGI RAZREDI

DRAMA GROUP ŽUGI
e-Dnevnik
Brošura za roditelje

ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLE

Priloženi dokumenti:
EU PROJEKT Gimnazija Zupanja.pdf

KNJIGE I ČASOPISI

OGLASNA PLOČA

 

KORISNE POVEZNICE

 

 

 

 

 

 

ANKETA
CMS za škole logo
Gimnazija Županja / Veliki kraj 42, HR-32270 Županja / gimnazija-zupanja.skole.hr / ured@gimnazija-zupanja.skole.hr
preskoči na navigaciju